Open Source Technology Co., Ltd. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานบริการทางการแพทย์ให้มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยบริการด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ผลิตภัณฑ์ที่มีความครอบคลุมกับระบบงานในสถานพยาบาลที่แตกต่าง ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ.

Hospital OS Community

พัฒนาเพิ่มเติมจาก Hospital OS 3.9.xx เหมาะสำหรับโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) ขนาด 100 เตียง รองรับระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย, การส่งเสริมสุขภาพ และระบบรายงาน.

More : Hospital OS Community


iAnalysis

iAnalysis ระบบคลังข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารงานโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะมีคลังข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างระบบตัวชี้วัด.

More : iAnalysis


Hospital OS Inventory

โปรแกรมบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลคลังยา แบบไม่จำกัดจำนวนคลัง : เหมาะสำหรับ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลเอกชน.

More : Hospital OS Inventory


Home Visit

ระบบเยี่ยมบ้านที่ทันสมัย ใช้ iPad เป็นอุปกรณ์หลักในการบันทึกข้อมูลสามารถนำข้อมูลที่บันทึกจาก iPad กลับเข้าสู่โปรแกรม Hospital OS : เหมาะสำหรับ โรงพยาบาลที่มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน.

More : Home Visit


ZThrough

ระบบศูนย์ข้อมูลสุขภาพ พัฒนาขึ้นโดยใช้การรับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรับบริการของผู้ป่วยจากทุกหน่วยบริการในเครือข่าย มารวมศูนย์ที่เดียวกัน รองรับตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับเขต

More : ZThrough

IPD Round Ward

ประกอบด้วย 1.Doctor Order, 2.Admission Note, 3.กิจกรรมพยาบาล, 4.Nurse Note, 5.Nurse Station, 6.ฟอร์มปรอท, 7.Round ward, 8.การส่งเวร, 9.Dischart Summary 

More : IPD Round Ward


สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top