ภาพรวมของระบบ iAnalysis

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันของโรงพยาบาลในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงภายในท้องถิ่นหรือภายในจังหวัดเท่านั้น จะต้อง...


ครอบคลุมทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ 
ข้อมูลและสารสนเทศกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร

iAnalysis พัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละแผนกของโรงพยาบาล รวมถึงข้อมูลภายนอกที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร นำเข้ามารวมศูนย์ที่เดียวกัน

แล้วจึงจัดทำเป็นระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse System) ของสถานบริการสุขภาพ ในระดับต่าง ชุมชน อำเภอ จังหวัด หรือจะเป็นระดับเขต เป็นต้น

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารนั้น การมีระบบคลังข้อมูลที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

สามารถนำข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อการจัดการได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรขององค์กร

Business Intelligence: BI

เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ : มีคลังข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างระบบตัวชี้วัดด้วยเครื่องมือทางการบริหาร ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Balanced Scorecard) สามารถมองเห็นภาพรวมของโรงพยาบาล

อีกทั้งยังนำเสนอ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ได้หลากหลายมุมมอง ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลในการวางแผนและช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Business Intelligence : โดย วิทยา พรพัชรพงศ์


สารสนเทศการประเมินผลตัวชี้วัด

ผู้บริหารสามารถตรวจประเมินผลงานตัวชี้วัดของโรงพยาบาล เพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน และวางแผนงานจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงผลระดับของความสำเร็จของผลงานตามกลุ่มเป้าหมายของตัวชี้วัด "สามารถสร้างและตั้งค่าตัวชี้วัดใหม่ผ่านทางหน้าจอติดต่อผู้ใช้" ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด ในแต่ละปี5 ระบบหลักของ iAnalysis
  • 1Extract Transform and Load : ETL
  • 2OLAP: online analytical processing
  • 3Executive Dashboards
  • 4Key Performance Indicators System : KPI
  • 5Administration
หลักการทำงานของระบบ

iAnalysis :เป็นระบบที่ให้บริการผ่าน Web Browser มีการติดตั้งระบบ ETL (Extract Transform and Load) ไว้ที่เครื่องบริการฐานข้อมูล ของโรงพยาบาล แล้วทำการดึงข้อมูลที่ต้องการตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ในรูปแบบของ Text File หรือ Web Service

ทำงานผ่านระบบ VPN ที่มีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลแสดงผลบน Executive Dashboard ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาล

เมื่อประมวลผลร่วมกันทั้งระบบแล้ว จะทำการนำเสนอในรูปแบบแผนภาพ (Charts) และสถานะของ KPI ทั้งหมดในระบบ 

Hardware Requirements
nameApp Server MinApp Server MaxDB Server MinDB Server Max
CPU Quad Core Intel® Xeon® 2.00 GHz Quad Core Intel® Xeon® 2.00 GHz Quad Core Intel® Xeon® 2.50 GHz Quad Core Intel® Xeon® 2.50 GHz
Ram 4 GB 8 GB 4 GB 8 GB
Hard Disk 80 GB S-ATA II 80 GB S-ATA II 500 GB S-ATAII 1 TB S-ATA II
SATA Controller 2 Hard Drives - RAID 1 2 Hard Drives - RAID 1 2 Hard Drives - RAID 1 2 Hard Drives - RAID 1

Software Requirements
nameApp Server MinApp Server Max
OS Ubuntu Server 9.10 Windows Server®2008, Standard Edition
(Req. License)
Database Server - Microsoft® SQL Server™ 2008 Standard Edition
(Req. License)
web Server Apache Tomcat 6.0.16 or higher Internet Information Service (IIS)
Other J2SE 1.6 or higher J2EE 1.6 or higher -
Anti-Virus Antivirus Business Space Security
(Req. License)
Antivirus Business Space Security
(Req. License)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top