ระบบเวชระเบียน

การลงทะเบียน เลือกสิทธิการรักษาและส่งผู้ป่วยเข้าสู่จุดบริการต่างๆ ด้วยระบบคิว.

ระบบการรักษาผู้ป่วย ER, OPD/IPD

การซักประวัติ บันทึกอาการสำคัญ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ส่งตรวจ LAB/X-Ray และวินิจฉัย.


ระบบตารางเวรแพทย์ [Add-On]

ระบบบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำจุดบริการต่างๆ ของสถานพยาบาล สามารถกำหนดการลาพัก วันหยุด และจองคิวการรักษาล่วงหน้าโดยแสดงจำนวนที่รับผู้ป่วยในแต่ละจุดบริการ. More ::

ขอรายละเอียดส่วนเสริมนี้ 

ระบบส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

ระบบงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน บันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด ส่งออกชุดข้อมูล ตามมาตรฐาน Data Set ของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
ระบบคัดกรองผู้ป่วย

ระบบงานคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคระบาดและโรคเรื้อรัง(ส่งออกข้อมูลโรคเรื้อรังสู่ส่วนกลาง)

ระบบทันตกรรม [Add-On]

บันทึกข้อมูลทันตกรรมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขด้วยภาพแสดงชื่อและซี่ฟัน.

ขอรายละเอียดส่วนเสริมนี้


ระบบงานเภสัชกรรม

การสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตามสิทธิการรักษา สามารถเชื่อมต่อระบบ Inventory(สินค้าคงคลัง) ได้

ระบบคลังยา [Add-On]

ระบบ Inventory บริหารจัดการยาโดยไม่จำกัดจำนวนคลัง รองรับการออกใบขอซื้อยาและสั่งซื้อยา

ขอรายละเอียดส่วนเสริมนี้


ระบบการเงิน

รองรับการเบิกจ่ายผู้ป่วยสิทธิประกันชีวิต รองรับการเบิกจ่ายแบบหลายแผนและหลายบริษัทประกันชีวิต More::

ระบบรายงานและการส่งออกข้อมูล

ส่งออกรายงานตามมาตรฐาน สธ., สนย. และ สปสช. (รองรับ 21, 43 แฟ้ม และรายงานมาตรฐานของกระทรวง)


Security Management [Add-On]

ระบบจัดสรรทรัพย์ยากรคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสำรองข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี VMWare Server., Solony-I

ขอรายละเอียดส่วนเสริมนี้

ระบบงานผู้ดูแลระบบ

จัดการหน้าจอการใช้งานตามเหมาะสมตามภาระหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน


DOWNLOAD :  คู่มือการใช้งานโปรแกรม Hospital OS ฉบับเต็ม

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2538-8662
โทรสาร 0-2538-8662

สำนักงานสาขา

Software Park Phuket ชั้น 2, เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต ถนน.เจ้าฟ้าตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร.076 684991
โทรสาร 076 684991

Go to top