ระบบเอกสารงานพยาบาล

ระบบเอกสารงานพยาบาล
– รองรับการสร้างแบบฟอร์ม Nursing Assessment ของผู้ป่วยใน โดยสามารถสร้างแบบฟอร์มแยกแต่ละแผนกได้