ระบบผู้ป่วยใน

ระบบผู้ป่วยใน
– รองรับการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล แบบฟอร์มประเมินอาการผู้ป่วย และบันทึกข้อมูล IPD Vital Signs
– สามารถแสดงข้อมูลภาพรวมของผู้ป่วยใน Ward แสดงค่าสัญญาณชีพที่สำคัญ พร้อมแจ้งเตือนกรณีมีสัญญาณชีพผิดปกติ (Vital Signs Monitoring)
– รองรับการบันทึกข้อมูล Progress Note, การดูคำสั่งแพทย์ และการบริหารยาผู้ป่วยใน
– รองรับการบันทึกข้อมูล Nurse Discharge