ระบบห้องแล็บและเอ็กซเรย์

ระบบห้องแล็บและเอ็กซเรย์
• ระบบแล็บ
– รองรับการแสดงข้อมูลค่าปกติ, ผิดปกติของผลแล็บ
– รองรับการดูประวัติผลแล็บย้อนหลัง
– รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ LIS ตามมาตรฐาน HL7
• ระบบเอ็กซเรย์
– รองรับการบันทึกรายละเอียดท่า, ด้าน ในการฉายเอ็กซเรย์
– รองรับการบันทึกผลการอ่านฟิล์มจากแพทย์รังสี
– รองรับการเชื่อมต่อระบบ PACS