ระบบบริหารยาผู้ป่วยใน

ระบบบริหารยาผู้ป่วยใน
– รองรับการบริหารยาผู้ป่วยใน โดยสามารถบันทึกข้อมูลการบริหารยาของผู้ป่วยในแต่ละมื้อได้
– ระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของยาและผู้ป่วยก่อนการบริหารยา