ระบบทันตกรรม

ระบบทันตกรรม
– รองรับการสั่งการตรวจรักษาโดยระบุซี่ฟันได้
– รองรับการบันทึกประวัติโรค โดยรหัส ICD10 กับซี่ฟันแต่ละซี่ได้
– รองรับการดูประวัติการรักษาทางทันตกรรม