ระบบการเงิน

ระบบการเงิน
– รองรับการคำนวณค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ และส่วนลด
– รองรับการออกใบแจ้งหนี้, ใบ Fax Claim สำหรับสิทธิประเภทประกันชีวิต
– รองรับการออกใบเสร็จประเภทเงินสด และใบเสร็จประเภทเงินเชื่อ
– รองรับการพิมพ์เอกสารทางการเงินเพื่อประกอบการเบิกจ่าย