ระบบเบิกจ่ายภาครัฐ

ระบบเบิกจ่ายภาครัฐ
• รองรับการส่งข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานภาครัฐ
– สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
– สำนักงานประกันสังคม สิทธิประกันสังคม
– สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส) สิทธิข้าราชการ – เบิกจ่ายตรง