ระบบงานเวชระเบียน

ระบบงานเวชระเบียน
– รองรับการตรวจสอบสิทธิการรักษาผ่านระบบออนไลน์
– มีระบบช่วยเหลือในการยืนยันตัวตนผู้ป่วย เช่น ภาพถ่าย, ลายนิ้วมือ เป็นต้น