ระบบผู้ป่วยนอก

ระบบผู้ป่วยนอก
– รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัด Vital Sign, EKG, LIS, PACs เป็นต้น
– รองรับการบันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยทั้งในอดีตและการเจ็บป่วยปัจจุบัน
– รองรับการจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ผ่านระบบ Document Scan