ระบบงานส่งเสริมสุขภาพ

ระบบงานส่งเสริมสุขภาพ
– รองรับการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและการสำรวจชุมชน
– รองรับการบันทึกการให้บริการส่งเสริมสุขภาพทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ เช่น งานวางแผนครอบครัว, งานวัคซีนเด็ก, งานอนามัยโรงเรียน เป็นต้น