ระบบ Mobile Doctor

ระบบ Mobile Doctor
– รองรับการบันทึกข้อมูลการตรวจร่างกาย
– รองรับการบันทึกการวินิจฉัยโรค
– รองรับการสั่งตรวจรักษา เช่น ยา, Lab, Xray เป็นต้น
– รองรับการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน