ระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ระบบงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
– รองรับการบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
– รองรับการให้บริการในรูปแบบ One Stop Service