ระบบรายงาน

ระบบรายงาน
– รองรับการออกรายงานสถิติต่างๆ สำหรับใช้งานในหน่วยงาน
– รองรับการออกรายงานสำหรับผู้บริหารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Dashboard เป็นต้น
– รองรับการเขียนรายงานใหม่โดยผู้ดูแลระบบของโรงพยาบาล